ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੋਅ

ਇਸ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਮੋਹਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰੀਖਣ ਕੰਪਨੀ, SGS ਸਮੂਹ, INTERTEK ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਨਸਾਈਟ